Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi tốt nhất,

với sản phẩm đạt chất lượng cao.Sứ mệnh

Đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt
thông qua việc nâng cao năng suất ngành chăn nuôi.